مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب سقوط تعهدات اثر مهدی شهیدی از انتشارات مجد

به طور کلی می توان گفت تعهد یک رابطه حقوقی است که مارا براساس قانون مجبور به کاری می کند که به نفع دیگری انجام دهیم. تعهد همیشگی نیست و امکان دارد بعد از مدتی از بین برود با توجه به ماده 264 قانون مدنی شش دلیل سقوط تعهد را می توان اینگونه برشمرد:
• به وسیله‌ی وفای به عهد
• به وسیله‌ی اقاله
• به وسیله‌ی ابراء
• به وسیله‌ی تبدیل تعهد
• به وسیله‌ی تهاتر
• به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه

مطرح شدن مسائل گوناگون تحت عنوان بحث های تفصیلی،بررسی هویت،ویژگی ها،نتایج حاصل ازسقوط تعهد و تحلیل آنها و همچنین بررسی تمامی فرضیات مربوط به موضوع ها، همراه با تحلیل مواد مرتبط از قانون مدنی ایران و نیز قانون مدنی فرانسه از ویژگی های مهم کتاب سقوط تعهدات است.این کتاب مناسب دانشجویان رشته حقوق، داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری با گرایش حقوق خصوصی و وکلای دادگستری می باشد.

فهرست مطالب کتاب به اختصار به شرح زیر است:

مبحث نخست:وفای به عهد

 • بخش نخست:کلیات
 • بخش دوم:شخصی که تعهد را ایفا میکند.
 • بخش سوم:شخصی که مورد تعهد باید به او تأدیه شود
 • بخش چهارم:چیزی که باید تأدیه شود
 • بخش پنحم:زمان،مکان و هزینه تأدیه
 • بحث های تفصیلی

مبحث دوم:اقاله:

 • بخش نخست:ماهیت اقاله
 • بخش دوم:شرایط اقاله
 • بخش سوم:مختصات اقاله
 • بخش چهارم:آثار اقاله
 • بحث های تفصیلی

مبحث سوم:ابراء واعراض

 • بخش نخست:ابراء
 • بخش دوم:اعراض
 • بحث های تفصیلی

مبحث چهارم:تبدیل تعهد

 • بخش نخست:ماهیت تبدیل تعهد
 • بخش دوم:موارد تبدیل تعهد
 • بخش سوم:شرایط تبدیل تعهد
 • بخش چهارم:آثار تبدیل تعهد
 • بخش پنجم:اثبات تبدیل تعهد
 • بحث های تفضیلی

مبحث پنجم:تهاتر

 • بخش نخست:کلیات
 • بخش دوم:تهاتر قهری
 • بخش سوم:تهاتر قراردادی
 • بخش چهارم:تهاتر ایقایی
 • بخش پنجم:تهاتر قضایی
 • بحث های تفضیلی

مبحث ششم:مالکیت ما فی الذّمه

 • بخش نخست:منشأ مالکیت ما فی الذّمه
 • بخش دوم:اقسام و موارد مالکیت ما فی الذّمه
 • بخش سوم:شرایط مالکیت ما فی الذّمه
 • بخش چهارم:اثر مالکیت ما فی الذّمه
 • بحث های تفضیلی

مبحث هفتم:فسخ

 • ماهیت و مبنای فسخ
 • شرایط و آثار فسخ
 • بحث های تفصیلی

مبحث هشتم:تلف مال مورد تعهد و ناممکن شدن عمل مورد تعهد

 • تلف مال مورد تعهد
 • ناممکن شدن عمل مورد تعهد

مبحث نهم:مرور زمان

 • بحث تفصیلی

-مسائل امتحانی مبحث ایفای تعهد

-مسائل مبحث اقاله

-مسائل مبحث ابراء

-مسائل مبحث تبدیل عهد

-رویه قضایی مربوط به تبدیل تعهد