در جلد دوم کتاب کاربردی مالیات بر ارزش افزوده اثر دکتر احمد آخوندی از انتشارات سخنوران خوانندگان مطالب را در قالب ویژگی‌های زیر مطالعه خواهند کرد:

 • راهنمای کاربردی قانون مالیات های مستقیم حسابرسی و حسابداری مالیاتی
 • آشنایی با کلیات و مفاهیم نظری مالیات بر ارزش افزوده
 • وظایف و تکالیف مودیان
 • حسابداری مالیات و عوارض و ارزش افزوده
 • معافیت و صادرات
 • عوارض آلایندگی
 • حسابرسی مالیات و عوارض ارزش افزوده
 • استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض
 • جرایم و تسهیلات مالیاتی
 • توزیع عوارض
 • دادرسی مالیاتی
 • فرایند محاسبات مالیات و عوارض ارزش افزوده در فعالیت های اقتصادی
 • پرسش های چهارگزینه‌ای

پیوست ها:

 • بخشنامه شماره 28004  مورخ 1388/11/12
 • آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده (شماره  شماره 13118 مورخ 1389/8/1)
 • احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
 • احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • احکام مالیاتی قانون برنامه ششم توسعه
 • احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸