مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ترجمه دکتر رضا شیرازی و دکتر شبنم بخشعلی زاده از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019, به ارائه درک مناسبی از جنین شناسی موارد بالینی مربوطه می پردازد و با ارائه نمونه های بالینی متعدد ناشی از اختلالات روندهای ترکیبی، برمفاهیم پایه جنین شناسی تاکید می کند. در هرفصل علاوه بر توصیف روند تکوین طبیعی دارای نکات بالینی است.
این کتاب شامل 2 بخش است:
بخش اول: شامل نمای کلی ازمراحل اولیه تکوین از گامتوژنزیس تا دوره رویان 
بخش دوم: توصیف روند های اساسی رویان زایی برای هریک از دستگاه های بدن