در کتاب جغرافیای شهری (مبانی و ایران) مدرسان شریف اثر آرش سلطانی, مریم خالدی در هر فصل مفاهیم به صورت کامل با مثالها و نکات متعدد توضیح داده شده است.

در انتهای هر فصل تستهای طبقه بندی شده آزمونهای کارشناسی ارشد سراسری و آزاد به همراه پاسخ تشریحی ونکات مهم و کلیدی در قالب  آمده است و سپس آزمونی تالیفی جهت سنجش دانشجویان آماده شده است که پاسخ کلیدی آنها در انتهای کتاب قرار دارد.

در انتهای کتاب، سؤالات آزمون سراسری ارشد با پاسخهای کاملا تشریحی بهمراه نکات کلیدی ارائه شده است.