اجرای احکام مدنی جزو یکی از وظایف و اهداف دادرسی است؛ شخصی که حق و حقوق او ضایع شده و نمی‌تواند به صورت عادی به حق خود دست پیدا کند، نیازمند این است که به دادگاه رجوع کرده و از ظریق حکمی که دادگاه برای او مشخص می‌کند به حق خودش برسد. اجرا کردن احکام از نظر تحقق یافتن عدالت در بین مردم حتی از بررسی آن نیز مهم‌تر است. در کتاب اجرای احکام مدنی جلد 1 اثر عبدالله شمس از انتشارات دراک به بررسی این احکام پرداخته شده و نویسنده با تحقیق در این حوزه اطلاعات خودش را در قالب یک کتاب کامل انتشار داده است.

کتاب اجرای احکام مدنی دکتر شمس، با توجه به نظریات کامل اساتید و همچنین قضات دادگستری سعی کرده تا به صورت جامع تمامی احکام مدنی که در دادگاه اجرا می‌شود را به خواننده با توضیحاتی ساده، آموزش دهد.