کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد ساخت و تولید با پاسخ تشریحی

شامل سوالات ارشد ساخت و تولید از سال 74 تا 98 و سوال در دروس: ماشین ابزار/ قالب پرس/ علم مواد/ ماشین‌های کنترل عددی/ اندازه‌گیری/ تولید مخصوص/ هیدرولیک و نیوماتیک/ مدیریت تولید