مشخصات، قیمت و خرید کتاب حقوق تجارت 1 ربیعا اسکینی (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجارى)

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق به عنوان منبع اصلی درس حقوق تجارت ۱ می باشد و به مباحث پایه ای حقوق تجارت شامل کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجارى و مجموعه قواعد و مقررات آن به حاکم بر فعالیت تجاری می پردازد.