تمامی رفتارهایی که یک انسان از خودش بروز می‌دهد به غیر از برخی بازتاب‌های ساده، تماماً به انگیزه آن بستگی دارد؛ وجود محرک‌ها و متغیرهای ژنتیکی تنها بخشی از رفتارهای انسانی را شکل می‌دهند و برخی دیگر نیز به‌شدت و فرکانس متغیرهای مداخله‌گر درون ارگانیزمی مربوط است که در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی و هیجانی سهمی دارند؛ در کتاب انگیزش و هیجان اثر محمدکریم خداپناهی از انتشارات سمت سعی شده تا متغیرهای مداخله‌گر درون ارگانیزمی از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در چارچوب این مباحث نظریه‌هایی که از جنبه تاریخی اهمیت بیشتری دارند و درحال حاضر مبانی کار محققان این رشته هستند روشن شوند.

مطالب کتاب روانشناسی انگیزش و هیجان خداپناهی در 5 بخش با عنوان‌های ذیل تقسیم‌بندی شده است:

  1. تعریف و جایگاه انگیزش در روان‌شناسی و اساس فیزیولوژیکی آن
  2. نظریه‌های کاهش کشاننده‌ای
  3. نظریه‌های انتظار ـ ارزش
  4. نظریه‌های شناختی
  5. هیجان

علاقه‌مندان و دانشجویان می‌توانند با مطالعه این موارد اطلاعات مفیدی را در زمینهٔ رفتارهای انسان و همچنین انگیزه‌های او در انجام کارهای مختلف به‌دست بیاورند.