نظم تطبیقی یعنی:

  • تطبیق موضوعات به ظاهر مشابه ولی به واقع متفاوت
  • تطبیق مواد قانونی در مجموعه قوانین داخلی
  • تطبیق نظرات متعدد حقوقی و ارائه نظر نهایی
  • تطبیق قوانین خاص با همدیگر و ارتباط آنها با قوانین عام
  • تطبیق نص قوانین با دکترین و رویه قضایی و رویه آزمونی

و نه صرفا ارایه مطالب خلاصه و نموداری و جدولی

تأملی بر عنوان «کمک حافظه» و روش تدوین آثار کمک حافظه ای

برگزیدن عنوان و سبک کمک حافظه، ابداعی مؤسسه دوراندیشان، توسط مدیر آن مؤسسه و همکاران محترم و مدرسان آن مجموعه می باشد.

در مورد طرح آموزشی مذکور، لازم به توضیح است علمای علوم تربیتی و آموزشی معتقدند در برنامه های آموزشی باید روش‌هایی گنجانیده شود که از طریق آنها متعلمان، قابلیت‌های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند؛ زیرا معرفت در فرآیند اندیشه منظم رشد می کند و اساتید، محیط‌های آموزشی، روش‌های حاکم بر آنها و آثار آموزشی در تحقق این اهداف نقشی اساسی دارند و باید به صورتی سازماندهی شوند که متعلمان را به جای ذخیره سازی حقایق علمی با مسائل درگیر سازند. روش‌های ابتکاری منطبق با نیازهای متعلمان، موقعیت‌های آموزشی را جذاب‌تر و رغبت و تلاش ایشان را برای یادگیری فزونتر خواهد ساخت.

طرح -کمک حافظه- که خود در مرحله ثبت می‌باشد بر آن است به عنوان ابزاری آزموده شده در کلاس‌های متعدد آموزشی حقوق، فقه و اصول به سازماندهی و ایجاد نظم منطقی آموخته های حقوقی دانشجویان و کارشناسان حقوقی در ذهن آشنایان با مطالب بپردازد و در این راستا از مطالب تدریس شده در کلاس‌ها بارها و بارها تقریرات تهیه گردید و مدرسان دروس که خود مؤلف و مدون آثار کمک حافظه‌ای می باشند مطالب مدنظرشان را بارها و بارها روی تابلو پیاده کردند و سپس از آنها عکس‌هایی تهیه می‌گردید و النهایه تابلوهای مناسب آموزشی، انتخاب و تدوین و با تقریرات از پیش تهیه شده و سایر منابع، تکمیل گردید.

ضمنا در آثار کمک حافظه‌ای، رویکردی، موضوع محور، مدنظر است نه مسئله محور؛ زیرا هدف اصلی در این آثار آموزش و تبیین موضوع است نه طرح مسئله و پژوهش؛ ضمن اینکه اصل تقدم آموزش بر پژوهش مؤید این رویکرد می باشد.