موارد فهرست زیر شامل عناوین مهمترین منابع کارشناسی ارشد دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش (کتابهای منبع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی و بازیگری می باشند:

 1. تاریخ تئاتر جهان (جلد ۱) / اسکارگ. براکت / مترجم: هوشنگ آزادی ور / تهران:‌ نشر مروارید با مشرکت نشر نقره / ۱۳۶۶
 2. تاریخ تئاتر جهان (جلد ۲) / اسکارگ. براکت / مترجم: هوشنگ آزادی ور / تهران:‌ نشر مروارید با مشرکت نشر نقره / ۱۳۶۶
 3. تاریخ تئاتر جهان (جلد ۳ چاپ سوم) / اسکارگ. براکت / مترجم: هوشنگ آزادی ور / تهران:‌ نشر مروارید / ۱۳۸۳
 4. تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت (چاپ دوم) / گردآوری و تدوین: عباس شادروان / تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی / ۱۳۷۹
 5. گزیده ای از تئاتر جهان / جمشید ملک پور / تهران: نشر کیهان / ۱۳۶۴
 6. شرح جامع دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش / سمیه یعقوبی / تهران: انتشارات ارشد / ۱۳۹۴
 7. ادبیات نمایشی در ایران (جلد اول چاپ دوم) / جمشید ملک پور / تهران: نشر توس / ۱۳۸۵
 8. ادبیات نمایشی در ایران (جلد دوم چاپ دوم) / جمشید ملک پور / تهران: نشر توس / ۱۳۸۵
 9. ادبیات نمایشی در ایران (جلد سوم) / جمشید ملک پور / تهران: نشر توس / ۱۳۸۶
 10. نمایش در ایران (چاپ پنجم) / بهرام بیضایی / تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان / ۱۳۸۵
 11. کتاب «نمایش» فرهنگ واژه ها، اصطلاح ها، سبک ها و جریان های نمایشی / خسرو شهریاری / تهران: نشر امیرکبیر / ۱۳۶۵
 12. «تئاتر تجربی» از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک (چاپ سوم) / جیمز روز اونز / مترجم: مصطفی اسلامیه / تهران: نشر سروش / ۱۳۸۲