1. اصول اقتصاد کشاورزی – مجید کوپاهی – تهران – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۷۳
 2. اقتصاد خرد: دو هزار سوال چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی – محسن نظری – تهران – انتشارات نگاه دانش – ۱۳۸۴
 3. اقتصاد کشاورزی و تعاون – مهریار صدرالاشراقی – تهران – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۶۸
 4. اصول و اندیشه های تعاونی – مهدی طالب – تهران – انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۷۹
 5. مبانی تعاون – حمید انصاری – انتشارات دانشگاه پیام نور – ۱۳۸۲
 6. سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی- محمد علی اقتداری – تهران – نشر مولوی – ۱۳۷۸
 7. مرجع ترویج کشاورزی – برتون سوانسون – ترجمه: اسماعیل شهبازی – تهران – سازمان ترویج کشاورزی – ۱۳۷۰
 8. تاریخچه آموزش و ترویج کشاورزی در ایران – هوشنگ ایروانی – نشر مشهد – ۱۳۷۱
 9. ترویج کشاورزی در فرایند توسعه – اسداله زمانی پور – مشهد – دانشگاه بیرجند – ۱۳۷۳
 10. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد توسعه روستایی – مهندس فرشته کربلایی حبیب اله – تهران – نشر پردازش – ۱۳۸۹
 11. رسانش نوآوری ها: رهیافت میان فرهنگی – اورت راجرز – ترجمه: عزت اله کرمی – شیراز – دانشگاه شیراز – ۱۳۶۹
 12. ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی(جلد دوم) – ایرج ملک محمدی – تهران – مرکز نشر دانشگاهی – ۱۳۸۳
 13. جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران – مصطفی ازکیا – تهران – نشر اطلاعات – ۱۳۸۱
 14. جامعه شناسی روستایی – منصور وثوقی – تهران – نشر کیهان – ۱۳۸۲
 15. تحولات اجتماعی در روستاهای ایران – عبدالعلی لهسایی زاده – شیراز – نشر نوید شیراز – ۱۳۸۲
 16. روان شناسی اجتماعی – الیوت ارنسون، ترجمه حسین شکرشکن – تهران – انتشارات رشد – ۱۳۶۹
 17. روان شناسی اجتماعی(نظریه ها، مفاهیم و کاربردها) –  یوسف کریمی – تهران – مشر بعثت – ۱۳۷۳
 18. نرم افزار تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی – نوآوران نشر الکترونیک پارسه