1. شیمی فیزیک، جلد اول (ترمودینامیک). تالیف دکتر اتکینز، پائولا. ترجمه دکتر غلام عباس پارسافر و دکتر بیژن نجفی، ویرایش هشتم، ۱۳۸۸
  2. شیمی فیزیک، جلد دوم (ترمودینامیک محلول ها و سینیتیک شیمیایی) تالیف ایرا لواین، ترجمه دکتری اسلاپ ور، دکتر پارسافر، دکتر مقادی، دکتر نجفی، ویرایش پنجم، ۱۳۸۸
  3. تئوری و مسائل شیمی فیزیک، از سری کتابهای شومز، تالیف کلاید آرمتز، ترجمه دکتر عباس رفعتی، مژگان نجفی، چاپ اول، ۱۳۸۳
  4. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، آتنا به روز، نرگس شریعتی، نشر پردازشف ۱۳۹۰
  5. شیمی کوانتومی، تالیف ایرا لواین، ترجمه دکتر غلامرضا اسلام پور و دکتر سیف اله جلیلی، ویرایش پنجم، چاپ سوم، ۱۳۸۸
  6. حل مسائل شیمی کوانتوم، تالیف ایرالواین، ترجمه دکتر غلامرضا اسلام پور و دکتر سیف اله جلیلی، ویرایش پنجم، چاپ دوم، ۱۳۸۸
  7. حل مسائل شیمی فیزیک، تالیف اتکینز، تراپ، کدی، گیونتا، ترجمه دکتر سیف اله جلیلی، چاپ اول، ۱۳۸۵
  8. شیمی فیزیک، اتکینز، ترجمه دکتر پارسافر و دکتر نجفی، ویرایش ششم
  9. نرم افزار تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، نوآوران نشر الکترونیک پارسه