در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ فقه و حقوق (کد 1112) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

 
کلیه گرایش های:
  1. فقه و مبانی حقوق اسلامی
  2. فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
  3. فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
  4. فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
  5. مذاهب فقهی
  6. فقه سیاسی
  7. فقه و حقوق خانواده
  8. فقه و حقوق جزا
  9. فقه و حقوق خصوصی