کتاب پی و پی سازی (مهندسی پی) و مکانیک خاک اثر دکتر سید محمد شعاری شعار (مدرس دوره های نظام مهندسی) انتشارات نوآور شامل:

  • شرح بسیار روان درس مهندسی پی و مکانیک خاک
  • ارائه نکات مهم و کلیدی مطالب درسی آزمون نظام مهندسی
  • تفسیر جامع مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان
  • تشریح کامل مفاهیم پایه ای مهندسی پی و مکانیک خاک
  • حل مثال های تألیفی متعدد مبتنی بر سوالات آزمون نظام مهندسی
  • پاسخ کاملا تشریحی تست های آزمون های ادوار گذشته

آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات، عمران نظارت، عمران اجرا