کتاب الگوریتم های بهینه سازی

تحصیلات تکمیلی / کتاب الگوریتم های بهینه سازی