خرید کتاب استخدامی پرستاری, خرید منابع استخدامی پرستاری