• خلاصه مباحث کاربردی از کلیه دروس آزمون وکالت در یک کتاب
  • ارائه مطالب مهم و نکات برتر منابع هر درس
  • تست های آزمون وکالت دوره‌های گذشته در انتهای هر درس
  • پاسخ تشریحی تست های ارائه شده

کتاب جامع آزمون وکالت کتابی شامل خلاصه مباحث کاربردی هر درس بهمراه تست های منتخب از آزمون وکالت دوره های گذشته تا کنون با پاسخ های تشریحی می باشد و شامل دروس زیر است:

  • حقوق مدنی
  • آیین دادرسی مدنی
  • حقوق تجارت
  • حقوق جزای عمومی و اختصاصی
  • آیین دادرسی کیفری
  • اصول فقه