کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث 2018 انتشارات جامعه نگر,  شامل جدیدترین اطلاعات حدود 200 نوع از بیماری ها و اختلالات است که جهت دسترسی سریع به اطلاعات به صورت الفبایی طراحی شده است. شیوه ی ارائه ی مطالب به صورت منسجم و آسان، دسترسی به اطلاعات مهم زیر را فراهم کرده است:

  • پاتوفیزیولوژی
  • تظاهرات بالینی
  • بررسی و یافته های تشخیصی
  • ساماندهی طبی،جراحی و فارماکولوژیکی
  • ساماندهی پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری