کتاب حسابداری مالی جمشید اسکندری در دو جلد تالیف شده است. جلد دوم شامل حسابداری میانه 1 و حسابداری میانه 2 است و شامل 20 فصل می باشد که در انتهای هر فصل سوالات چهار گزینه ای همراه با پاسخ قرار داده شده است.