منابع دکتری تربیت بدنی, منابع آزمون دکتری تربیت بدنی