کتاب تست حقوق جزا منطبق بر جدیدترین تغییرات قوانین حقوقی. قابل استفاده برای تمامی آزمون های حقوقی (ارشد حقوق، دکتری حقوق، آزمون وکالت و …)