کتاب معارف اسلامی استخدامی, کتاب معارف اسلامی برای آزمون استخدامی