دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تحصیلات تکمیلی / دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی شامل:

  • تحقیق در عملیات «پژوهش عملیاتی»

  • بازاریابی

  • زبان عمومی و تخصصی

  • اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

  • ریاضی و آمار

  • تئوریهای مدیریت

  • اقتصاد خرد و کلان