کتاب مجموعه قوانین خاص حقوقی

تحصیلات تکمیلی / کتاب مجموعه قوانین خاص حقوقی

کتاب مجموعه قوانین خاص حقوقی, کتاب قطع جیبی مناسب برای استفاده در همه جا و همچنین جهت استفاده در کلیه آزمون های حقوقی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، آزمون وکالت و … با جدیدترین اصلاحات و الحاقات