کتاب شرح جامع دروس آزمون وکالت و قضاوت, کتاب آزمون وکالت و قضاوت