کتاب تفسیر شرایط عمومی پیمان

تحصیلات تکمیلی / کتاب تفسیر شرایط عمومی پیمان

تفسیر حقوقی شرایط عمومی پیمان,کتاب تفسیر شرایط عمومی پیمان