نمونه سوالات استعداد شغلی آزمون قضاوت, نمونه سوالات استعداد شغلی قضاوت, نمونه سوال استعداد شغلی قضاوت