منابع استعداد شغلی برای تمامی آزمونها در تمامی مقاطع, استعداد شغلی آزمون قضاوت