منابع ارشد آی تی 97, منابع ارشد آی تی 96, منابع ارشد آی تی 95