سوالات مصاحبه ‌استخدامی آموزش و پرورش, آزمون های مصاحبه حضوری