سوالات استعداد شغلی ازمون قضاوت, سوالات استعداد شغلی قضات