• شامل بسیاری از آزمون های برگزار شده کارشناسی ارشد ریاضی محض (سنوات گذشته تا کنون)
  • مجموعه ای بسیار کامل از تست ها و سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض به همراه جواب
  • معرفی آخرین منابع کارشناسی ارشد ریاضی محض به تفکیک درس (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی)
  • معرفی رشته ریاضی ، گرایش ها ، مواد امتحانی و ضرایب آنها
  • معرفی دانشگاه های پذیرش کننده ریاضی محض و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر …