• شامل بسیاری از آزمون های برگزار شده کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش های صنایع و مالی (سنوات گذشته تا کنون)
  • مجموعه ای بسیار کامل از تست ها و سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (صنایع و مالی) به همراه جواب
  • معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع به تفکیک درس (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی)
  • معرفی رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد ، گرایش ها ، مواد امتحانی و ضرایب آنها
  • معرفی دانشگاه های پذیرش کننده مهندسی صنایع به تفکیک گرایش و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر