منابع دکتری رونویسی و بیان ژن

منابع دکتری رونویسی و بیان ژن

منابع دکتری رونویسی و بیان ژن (منابع مرجع مطالعاتی) – فارسی و انگلیسی – جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

  1. سارا انصاری، سید جواد رسولی / خلاصه مباحث دکتری رونویسی و بیان ژن / نشر پردازش
  2. Molecular Biology of the Cell, Albert et: 2008
  3. Molecular Biology, Weaver, 2007
  4. Gene Regulation, Latchan: 2005
  5. Fundamental Bacterial Genetics. Turn and Trempy 2004
  6. Essential Genetics: A Genomics Prespective, Hartel and Jones 2002

قابل توجه کاربران:

  1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری رونویسی و بیان ژن در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
  2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
  3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری رونویسی و بیان ژن نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.

پست‎های مرتبط:

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

مجد ، احمد و شریعت زاده سید محمد علی ،...

منابع و مراجع ارشد فیزیولوژی جانوری

منابع و مراجع ارشد فیزیولوژی جانوری

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (جلد ۱ و ۲) ترجمه...

منابع و مراجع ارشد بیوفیزیک

منابع و مراجع ارشد بیوفیزیک

بیوشیمی فیزیک، بیژن فرزامی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول...