منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

لیست زیر شامل منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی جهت آمادگی آزمون می باشد:

 1. محمدعلی آذرشب / الأدب العربی و تاریخه حتی نهایه تاعصر الأموی / تهران / انتشارت سمت / چاپ ششم / ۱۳۸۴
 2. آذرتاش آذرنوش / فرهنگ معاصر عربی – فارسی / تهران / نشر نی / چاپ هفتم / ۱۳۸۵
 3. فؤاد أفرام البستانی / المجانی الحدیثه / قم / نشر ذوی القربی / چاپ چهارم / ۱۹۹۸ م
 4. امیل بدیع یعقوب / موسوعه النحو و الصرف و الإعراب / تهران / نشر استقلال / چاپ پنجم / ۱۳۸۶
 5. علی الجارم؛ مصطفی أمین / البلاغه الواضحه / تهران / نشر الهام / چاپ دوم / ۱۳۸۱
 6. محمدابراهیم خلیفه شوشتری / الجامع فی العروض العربی بین النظریه و التطبیق / تهران / نشر سمت / چاپ اول / ۱۳۸۷
 7. صادق خورشا / مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه / تهران / نشر سمت / چاپ اول / ۱۳۸۱
 8. ناصر حسینی / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد شاهکارهای ادبیات عربی / تهران / نشر پردازش
 9. رشید الشرتونی / مبادی العربیه المجلد الرابع، تنقیح و اعداد / ترجمه حمید محمدی / قم / نشر دارالعلم / چاپ سی و دوم / ۱۳۹۱
 10. محمدرضا طباطبایی / صرف ساده / نشر دارالعلم / چاپ شصت و هفتم / ۱۳۸۶
 11. حمید عابدی فیروزجایی / خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد تاریخ الأدب العربی و المدارس الأدبیه / تهران / نشر پردازش / چاپ اول / ۱۳۸۶
 12. محمدرضا عزیزی پور / المصطلحات المتداوله فی الصحافه العربیه / تهران / نشر سمت / چاپ اول / ۱۳۸۲
 13. حنا الفاخوری / الجامع فی تاریخ الأدب (الأدب القدیم) / لبنان / نشر دارالجیل / چاپ اول / ۱۹۸۶ م
 14. حنا الفاخوری / تاریخ ادبیات زبان عربی از عصر جاهلی تا قرن معاصر / ترجمه عبدالحمید آیتی / تهران / نشر توس / چاپ پنجم / ۱۳۸۱
 15. یحیی معروف / العروض العربی البسیط / تهران / نشر سمت / چاپ چهارم / ۱۳۸۷
 16. احمد الهاشمی / جواهرالبلاغه / ترجمه و شرح حسن عرفان / قم / نشر بلاغت / چاپ سوم / ۱۳۸۲

پست‎های مرتبط:

منابع دکتری صرف و نحو

منابع دکتری صرف و نحو

مهمترین منابع دکتری صرف و نحو (منابع مرجع مطالعاتی) جهت...

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

معرفی مهمترین منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی جهت...

علاقه مندان به شرکت در کنکور مترجمی زبان

علاقه مندان به شرکت در کنکور مترجمی زبان

علاقه مندان به شرکت در کنکور مترجمی زبان   علاقه...