منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
 1. جزوه میوه های ریز – دکتر علی عبادی – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 2. جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری – دکتر علی عبادی و دکتر زمانی – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 3. جزوه میوه های مناطق معتدله – دکتر راحمی  – دانشگاه شیراز
 4. جزوه میوه های مناطق معتدله – دکتر وحدتی – دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
 5. میوه کاری – دکتر جلیل مرندی – انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه
 6. مبانی خاک شناسی – دکتر شهلا محمودی – انتشارات دانشگاه تهران
 7. گیاهان آوندی – دکتر شریعت پناهی و دکتر لسانی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 8. ازدیاد نباتات – دکتر مرتضی خشخوی – انتشارات دانشگاه شیراز
 9. جزوه ازدیاد نباتات – دکتر زمانی – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 10. نرم افزار تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد باغبانی، نوآوران نشر الکترونیک پارسه
 11. فیزیولوژی پس از برداشت – دکتر راحمی – انتشارات دانشگاه شیرازی
 12. جزوه سبزی کاری – دکتر کاشی – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 13. جزوه سبزی کاری – دکتر محمود لطفی – دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
 14. جزوه سبزی کاری – دکتر حسن دخت – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 15. جزوه سبزی کاری – دکتر دلشاد – دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 16. جزوه گلکاری – دکتر صالحی – دانشگاه شیراز
 17. گل کاری علمی و عملی – دکتر کافی – اتشارات گلبن
 18. مبانی گیاهان دارویی – فتاحی – انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 19. تولید و فراوری گیاهان دارویی – دکتر امید بیگی – انتشارات به نشر

پست‎های مرتبط:

منابع مرجع دانشگاهی توسعه روستایی

منابع مرجع دانشگاهی توسعه روستایی

اصول اقتصاد کشاورزی – مجید کوپاهی – تهران – انتشارات...

منابع کارشناسی ارشد زراعت

منابع کارشناسی ارشد زراعت

مهمترین منابع کارشناسی ارشد زراعت به تفکیک درس به شرح زیر می...

قابل توجه علاقه مندان به کنکور ارشد صنایع غذایی

قابل توجه علاقه مندان به کنکور ارشد صنایع غذایی

قابل توجه علاقه مندان به کنکور ارشد صنایع غذایی  ...