منابع کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

master-references-environmental-design-engineering
 1. ابوالقاسمی، لطیف / ۱۳۷۱ / باغ ایرانی / شهرداری تهران. انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 2. ابوضیاء، فرها / ۱۳۸۰ / گیاه شناسی کاربردی / درسنامه گروه طراحی محیط، دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
 3. اردکانی، محمدرضا / ۱۳۸۰ / اکولوژی / انتشارات دانشگاه تهران
 4. آریان پور، علیرضا / ۱۳۸۳ / باغ ایرانی: حکمت کهن، منظر جدید / موزه هنرهای معاصر تهران، انتشارات موسسه توسعه هنرهای تجسمی
 5. آریان پور، علیرضا / ۱۳۶۵ / پژوهشی در شناخت باغ های ایران و باغ های تاریخی شیراز / چاپ گلشن
 6. گودرزی، محسن / ۱۳۸۸ / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست / نشر پردازش
 7. گودرزی، محسن؛ پورنگ، پیام؛ باویلی، مهسا / ۱۳۹۲ / سوالات کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست / نشر پردازش
 8. افیونی، مجید؛ عرفان منش، مجید / ۱۳۸۵ / آلودگی محیط زیست: آب، خاک و هوا / نشر ارکان
 9. آقابیگی، فاطمه / ۱۳۷۴ / طراحی مصور باغ و پارک / انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 10. اسپیرن. آن. ا / ۱۳۸۴ / زبان منظر / ترجمه بهناز امین زاده / انتشارات دانشگاه تهران
 11. استروم، استیون؛ ناتان، کورت / ۱۳۸۰ / مهندسی سایت برای معماران منظر / ترجمه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 12. ایرانی بهبهانی، هما / ۱۳۸۰  /معماری با طبیعت در گذر زمان / درس نامه گروه طراحی محیط / دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
 13. بحرینی، حسین / ۱۳۷۶ / فرایند طراحی شهری / انتشارات دانشگاه تهران
 14. بحرینی، حسین / ۱۳۸۷ / تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی / انتشارات دانشگاه تهران
 15. بحرینی، حسین؛ کریمی، کیوان / ۱۳۸۱ / برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین / انتشارات دانشگاه تهران
 16. بل، سایمون / ۱۳۸۷ / عناصر بصری طراحی منظر / ترجمه محمدرضا مثنوی / انتشارات دانشگاه تهران
 17. بل، سایمون / ۱۳۸۲ / منظر، الگو، ادراک و فرایند / ترجمه بهناز امین زاده / انتشارات دانشگاه تهران
 18. بوتکین، دانیل؛ کلر، ادوارد / ۱۳۸۲ / شناخت محیط زیست، زمین سیاره زنده / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 19. بهرام سلطانی، کامبیز / ۱۳۶۵ / مقدمه ای بر شناخت محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 20. بهرام سلطانی، کامبیز / ۱۳۷۱ / مجموعه مباحث و روش های شهرسازی: محیط زیست / انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقا شهرسازی و معماری ایران
 21. پاکزاد، جهانشاه / ۱۳۸۹ / مبانی نظری و فرایند طراحی شهری / وزارت مسکن و شهرسازی
 22. پاکزاد، جهانشاه / مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری، جلد اول و دوم / انتشارات شهیدی / چاپ اول / ۱۳۸۶
 23. پیرموره، ژان / ۱۳۷۳ / فضاهای شهری، طراحی، اجرا، مدیریت / ترجمه حسین رضایی و همکاران / شهرداری تهران
 24. توسلی، محمود / ۱۳۷۵ / اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران / مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
 25. توسلی، محمود؛ بنیادی، ناصر / ۱۳۷۵ / طراحی فضای شهری / مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
 26. ترنر، تام / ۱۳۷۶ / شهر همچون چشم انداز / ترجمه فرشاد نوریان / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 27. ثباتی، حبیباله / ۱۳۴۳ / جنگل ها، درختان و درختچه های ایران / انتشارات دانشگاه تهران
 28. حکمتی، جمشید / ۱۳۷۱ / طراحی باغ و پارک / انتشارات فرهنگ جامع
 29. خالدی، شهریار / ۱۳۷۹ / مبانی محیط زیست (عمومی و ایران) / انتشارات شهر آب
 30. خلیقی، احمد / درسنامه درختان و درختچه هایزینتی ایران / دانشگاه تهران
 31. خوشخویی، مرتضی / درسنامه اصول باغبانی / دانشگاه شیراز
 32. خوانساری، مهدی؛ مقتدر، محمدرضا؛ یاوریف مینو / ۱۳۸۳ / باغ ایرانی، بازتابی از بهشت / سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دبیرخانه همایش بین المللی باغ ایرانی
 33. دانش دوست، یعقوب / ۱۳۶۹ / طبس شهری که بود (باغ های طبس) / انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور
 34. دبیری، مینو / ۱۳۸۷ / آلودگی محیط زیست: هوا – خاک – آب – صوت / نشر اتحاد
 35. درسای، شریف / ۱۳۸۳ / گیاهان پوششی / انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران
 36. رحیمی، محمد حسین / ۱۳۸۷ / پارک ملی گلستان / نشر محمد حسین رحیمی
 37. رسولی، هوشنگ / ۱۳۸۸ / تاریخچه و شیوه های معماری در ایران / نشر پشوتن
 38. روحانی، غزاله / ۱۳۷۱ / طراحی باغ و احداث فضای سبز / انتشارات فرهنگ جامع
 39. روشنی، علی، ۱۳۸۳ / اکولوژی عمومی / انتشارات دانشگاه امام حسین
 40. رهنمایی، محمدتقی / ۱۳۷۰ / توان های محیطی ایران، زمینه های جغرافیایی طرح جامع سرزمین / چاپ اول / انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران / وزارت مسکن و شهرسازی تهران
 41. زاجی، بیتا؛ عبدالغفار جولائی و عطاءا… شیردل پور / ۱۳۷۸ / گونه های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی تهران / انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز تهران
 42. زمرشیدی، حسین / ۱۳۷۴ / مسجد در معماری ایران / انتشارات کیهان
 43. سعیدنیا، احمد / ۱۳۸۵ / کتاب سبز شهرداری، جلد نهم، فضای سبز / انتشارات شهرداری تهران
 44. شوای، فرانسواز / ۱۳۷۵ / شهرسازی، واقعیات و تخیلات / ترجمه سید محسن حبیبی / انتشارات دانشگاه تهران
 45. شیبانی، حسین علی / ۱۳۷۶ / مشخصات کاربردی درختان و درختچه های مناسب فضای سبز / نشر بهمند
 46. شیبانی، حسین علی؛ میربادین، علیرضا / ۱۳۷۶ / مشخصات کاربردی درختان و درختچه های مناسب فضای سبز / انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
 47. فخر طباطبایی، محمد / ۱۳۸۴ / برخورد سیستمی با طبیعت زنده و سه مقاله دیگر در زمینه اکولوژی / شرکت سهامی انتشار
 48. فصل نامه باغ نصر / انتشارات مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
 49. فرای، هیلدبرند / ۱۳۸۳ / طراحی شهر، به سوی یک شکل پایدارتر شهر / ترجمه حسین بحرینی / تهران
 50. قهرمان، احمد؛ عطار، فریده / ۱۳۸۰ / تنوع زیستی گونه های گیاهی ابرشهر تهران / دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
 51. کافی، محسن / ۱۳۸۵ / طراحی کاشت، درسنامه گروه طراحی محیط / دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
 52. کافی، محسن؛ کاویانی شکور؛ موسوی نیا، سیدمحمد / ۱۳۸۲ / مدیریت احداث و نگهداری چمن / نشر شقایق روستا
 53. کالن، گوردون / ۱۳۸۷ / گزیده منظر شهری / ترجمه منوچهر طبیبیان / تهران، دانشگاه تهران
 54. کسمایی، مرتضی / ۱۳۸۵ / اقلیم و معماری / نشر خاک
 55. گروه مولفین / ۱۳۸۰ / ضوابط طراحی فضای سبز شهری / انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 56. لشچینسکی، نانسی / ۱۳۸۷ / طراحی کاشت منظر: رویکردی حرفه ای به طراحی باغ / ترجمه محسن کافی؛ مهدی خان سفید / نشر آییژ
 57. لینچ، کوین / ۱۳۸۱ / تئوری شکل شهر / ترجمه سید حسین بحرینی / انتشارات دانشگاه تهران
 58. لینچ، کوین / ۱۳۸۱ / سیمای شهر / ترجمه سید حسین بحرینی / انتشارات دانشگاه تهران
 59. ماتلاک، جان / ۱۳۷۹ / آشنایی با طراحی محیط و منظر / جلد ۱ و ۲ / ترجمه گروه مترجمین / انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 60. ماتین، کلیف، پیتر شرلی / ۱۳۸۶ / ۱۳۸۶ / ابعاد سبز طراحی شهری / ترجمه کاوه مهربانی / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 61. مجنونیان، هنریک / ۱۳۶۹ / درختان و محیط زیست / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 62. مدنی پور، علی / ۱۳۸۷ / طراحی فضای شهری / انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
 63. مجنونیان، هنریک / ۱۳۷۴ / راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده / انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
 64. مجلات پیام سبز / انجمن مهندسین منظر و فضای سبز ایران
 65. مجلات محیط شناسی، مقالات مربوط به طراحی محیط / دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
 66. مجموعه مقالات شهرسازی / ۱۳۷۷ / شماره ۱ / سازمان زیباسازی شهر تهران
 67. مخدوم، مجید / ۱۳۷۹ / زیستن در محیط زیست / انتشارات دانشگاه تهران
 68. مخدوم، مجید / ۱۳۷۸ / شالوده آمایش سرزمین / انتشارات دانشگاه تهران
 69. موریس، جیمز / ۱۳۷۴ / تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی / ترجمه راضیه رضازاده / تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 70. مومن رومیانی، عیسی / ۱۳۸۰ / معرفی یکصد گونه درخت و درختچه زینتی مناسب برای طراحی منظر / انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
 71. نریمانی، گرشاسب / ۱۳۸۰ / آیین نامه طرح هندسی راه ها / نشریه شماره ۱۶۱ – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور
 72. نچ ا. درامستاد؛ جیمز دی، اویسون؛ ریچارد ت، فورمن / ۱۳۸۷ / اصول اکولوژی سیمای سرزمین در معماری سرزمین و برنامه ریزی کاربردی زمین / ترجمه فرود آذری دهکردی / نشر ادبستان
 73. نجمی، ناصر / ۱۳۶۲ / دارالخلافه تهران / نشر همگام
 74. نعیما، غلامرضا / ۱۳۸۸ / باغ های ایران / انتشارات پیام
 75. نیلوفری، پرویز / ۱۳۶۳ / باغ های ایرانی، پردیس ها و باغهای بزرگ و زیبای ایران زمین / انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 76. وهاب زاده، عبدالحسین / ۱۳۸۱ / مبانی محیط زیست / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 77. ویلبر، دونالد / ۱۳۸۴ / باغ های ایران و کوشک های آن / ترجمه مهین دخت صبا / شرکت انتشارات علمی فرهنگی
 78. ویلسن هریس، ریچارد / ۱۳۸۴ / درختکاری (مدیریت تلفیقی درختان – درختچه ها و گیاهان بالارونده در فضای سبز) جلد ۱ و ۲ / انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز تهران
 79. ویلسون، کارل لوئیس / ۱۳۷۱ / گیاه شناسی / ترجمه فاطمه مقدم و فریدون ملک زاده / انتشارات دانشگاه تهران
 80. یارایی، رامتین / ۱۳۸۳ / گیاهان پهن برگ مقاوم به شرایط نامساعد / انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران
 81. یاوری، احمدرضا / ۱۳۸۴ / اکولوژی عمومی / درسنامه گروه طراحی محیط / دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست

پست‎های مرتبط:

منابع کارشناسی ارشد نقد و بررسی آثار سینمایی

منابع کارشناسی ارشد نقد و بررسی آثار سینمایی

عناوین زیر شامل معرفی مهمترین منابع کارشناسی ارشد نقد و...

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

منابع مرجع مطالعاتی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد پژوهش هنر (منابع مرجع...

منابع کارشناسی ارشد متحرک سازی - انیمیشن

منابع کارشناسی ارشد متحرک سازی – انیمیشن

فهرست زیر شامل منابع کارشناسی ارشد متحرک سازی – انیمیشن...