مجموعه الهیات

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط- دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، زمستان ۱۳۶۴ حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ترجمه عباس زراعت و حمید مسجد سرایی ، انتشارات حقوق اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۲ شهید اول ، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، اللمعه الدمشقیه – نشر دارالفکر، قم، چاپ اول ، ۱۴۱۱ شهیدثانی، زین الدین بن علی العاملی الجبعی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، سه جلدی، مطبعه ثمن الحجج، چاپ دوم ، ۱۳۸۴ سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد فقه و مبانی [...]

منابع کارشناسی ارشد درس فقه

منابع کارشناسی ارشد درس فقه

حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط- دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوم، زمستان ۱۳۶۴ حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ترجمه عباس زراعت و حمید مسجد سرایی ، انتشارات حقوق اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۳۸۲ شهید اول ، محمد بن جمال الدین مکی العاملی، اللمعه الدمشقیه – نشر دارالفکر، قم، چاپ اول ، ۱۴۱۱ شهیدثانی، زین الدین بن علی العاملی الجبعی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، سه جلدی، مطبعه ثمن الحجج، چاپ دوم ، ۱۳۸۴ سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد فقه و مبانی [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

قرآن کریم. السیوطی، جلال الدین: الاتقان فی علوم القرآن. (۲ ج) نرم افزار مکتبه اهل البیت، ش ۲۶۷۵-۲۶۷۶، نسخه اول، قم، ۱۳۸۴ش.. الصالح، صبحی: علوم الحدیث و مصطلحه. (چاپ عکسی) چاپ پنجم، منشورات الرضی، قم، ۱۳۶۳ ش.. الطباطبائی، السید محمد حسین: المیزان فی تفسیر القرآن. (۲۰ ج) چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.. الطبرسی، فضل بن الحسن: مجمع البیان فی تفسیر القرآن. (۱۰ج) چاپ سوم ، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۷۲ ش.. الموسوی الخوئی، السیدابوالقاسم: البیان فی تفسیر القرآن. (المدخل و فاتحه [...]

academic-reference-history-and-civilization-of-the-islamic-nations

منابع کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) می باشند:جرجی زیدان/ ترجمه علی جواهر کلام / تاریخ تمدن اسلام / موسسه انتشارات امیرکبیر / ۱۳۸۶ فیلیپ حتی / تاریخ عرب پی ام هومبلت / ترجمه احمد آرام / تاریخ اسلام کمبریج / موسسه انتشارات امیرکبیر / ۱۳۸۰ تاریخ اسلام کمبریج از آمدن سلجوقیان تا سقوط بغداد / جلد ۵ علی اکبر فیاض / تاریخ اسلام / دانشگاه تهران / ۱۳۸۱ سیدجعفر شهیدی / تاریخ تحلیلی اسلام [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان اسلامی جهت آمادگی آزمون می باشد: کتابهای معرفی شده توسط سازمان سنجش برای رشته ادیان و عرفان تطبیقیتاریخ جامع ادیان، جان ناس، انتشارات علمی و فرهنگی ادیان آسیایی، دکتر مهرداد بهار، نشر چشمه ادیان جهان باستان، مجموعه مقالات، ۳ جلد، تالیف مجموعه مولفان وهاب ولی و… جستجو در تصوف ایران، ۲ جلد، عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر ارزش میراث صوفیه، عبدالحسین زرین کوب، انتشارات امیرکبیر خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ادیان و عرفان – [...]

منابع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

منابع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

منابع دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:تاریخ اسلام / علی اکبر فیاض تاریخ صدر اسلام / غلامحسین زرگرنژاد تاریخ تحلیلی اسلام / سیدجعفر شهیدی تاریخ اسلام / ابوالفضل عابدینی روزگاران تاریخ ایران / عبدالحسین زرین کوب سوالات دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه سراسری با پاسخ های تشریحی / نشر پردازش امویان نخستین دودمان حکومت گر در اسلام / جرالد هاوتینگ دولت امویان / محمد طقوش با افزوده هایی از رسول جعفریان دولت ایوبیان / [...]

منابع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:سوالات دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی / دکتر احمد باقری / نشر پردازش الف – اصول فقه اصلی:مظفر، شیخ محمدرضا / اصول الفقه / نشر دانش اسلامی / ۱۴۰۵ انصاری، شیخ مرتضی / فرائد الاصول فیض، علیرضا / مبادی فقه و اصول / تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، دی ۱۳۷۱فرعی:آخوند خراسانی بجنوردی، میرزا حسن / منتهی الاصول / مطبعه [...]

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث

منابع دکتری علوم قرآن و حدیث (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:ابن فارس / معجم المقاییس فی اللغه / بیروت / دارالفکر ابن منظور، محمدبن مکرم / لسان العرب / بیروت / دار صادر / ۱۴۱۴ ق ابوریه، محمود / اضواء علی السنه المحمدیه / قم / انصاریان / ۱۳۸۳ ش استرآبادی، میر محمدباقر / الرواشح المساویه / قم / کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی / ۱۴۰۵ ق انصاری، مرتضی / فرائدالاصول / قم / مجمع الفکر الاسلامی / [...]