مجموعه آمار و ریاضی

منابع کارشناسی ارشد توابع مختلط

منابع کارشناسی ارشد توابع مختلط

وارد براون جیمز، چرچیل و …، متغیرهای مختلط و کاربردها، ترجمه امیر خسروی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۹ اسمعیلی، حمید، ریاضیات مهندسی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، شماره ۲۰۴، ۱۳۸۳ صفدری، علی؛ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد توابع مختلط، نشر پردازش جوزف بک، دونالد جی-نیومن، آنالیز مختلط، ترجمه علیرضا مدقالچی و سیدمحمود طالبیان، انتشارات تربیت معلم سبزوار، چاپ دوم، ۱۳۸۲ شین هان، لیانگ، اعداد مختلط و هندسه، ترجمه محمد بهفروزی، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶ L. V. Ahlfors, complex Analysis, McGraw-Hill, 1996 M. R. Spiegel, complex Variables, McGraw-Hill, [...]

منابع کارشناسی ارشد آنالیز عددی

منابع کارشناسی ارشد آنالیز عددی

بردن، ال. اچ؛ داگلاس، جی. اف؛ آنالیز عددی؛ ترجمه: دکتر علی اکبر عالم زاده و دکتر اسماعیل بابلیان بی آلن، مایون؛ آنالیز عددی برای علوم کاربردی؛ ترجمه: دکتر سیدمحمد حسینی یوسف پور، روح اله؛ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آنالیز عددی؛ نشر پردازش چینی، دابلیو؛ آنالیز عددی؛ ترجمه: دکتر فائزه توتونیان دکتر محسنی مقدم؛ آنالیز عددی مقدماتی دکتر بابلیان، اسماعیل؛ آنالیز عددی P.Henrici,Elements of Numerical Analysis

منابع کارشناسی ارشد ریاضی

منابع کارشناسی ارشد ریاضی

عناوین فهرست زیر شامل منابع کارشناسی ارشد ریاضی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی جهت آمادگی آزمون) به شرح زیر می باشند: ریاضی عمومیحساب دیفرانسیل و انتگرال، آپوستل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، توماس حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، سیلورمن حساب دیفرانسیل توابع یک متغیره / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش حساب انتگرال توابع یک متغیره / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش حساب دیفرانسیل توابع چند متغیره / نشر شار با همکاری انتشارات دانشگاه تفرش حساب انتگرال توابع چند متغیره / [...]

منابع مرجع دانشگاهی رشته آمار

منابع مرجع دانشگاهی رشته آمار

ریاضیسیلورمن، ریچارد ا. – مترجم: دکتر علی اکبر عالم زاده – حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید (جلد های ۱ و ۲ و ۳) – انتشارات علمی و فنی توماس، جورج – فینی، راس – مترجمان: مهدی بهزاد، سیامک کاظمی، علی کافی – حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (جلد اول (۱) و (۲) و جلد دوم) – مرکز نشر دانشگاهی رودین، والتر – مترجم: دکتر علی اکبر عالم زاده – اصول آنالیز ریاضی – انتشارات علمی و [...]