مجموعه مددکاری اجتماعی

منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

عناوین فهرست زیر شامل مهمترین منابع کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) به تفکیک درس جهت آمادگی آزمون می باشند: مددکاری اجتماعی:دکتر زاهدی اصل، محمد، مبانی مددکاری اجتماعی دکتر زاهدی اصل، محمد، خدمات اجتماعی و تعاون در اسلام دکتر سام آرام، عزت اله، مددکاری جامعه ای دکتر سام آرام، عزت اله، مددکاری گروهی مهارتهای کمک کردن به افراد و خانواده، گروه ها؛ ترجمه منیرالسادات میربهاء، علی اکبر بخشی نیا؛ جلد ۱ و ۲ خاکساری، محمد حسن؛ مبانی و مفاهیم مددکاری اجتماعی دکتر شفیع آبادی، [...]