مجموعه فیزیک

منابع کارشناسی ارشد فیزیک

منابع کارشناسی ارشد فیزیک

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد فیزیک به شرح زیر می باشند:H. Goldsten, “Classical Mechanics” Addison- Wesley, New York, 1985 J. J. Sakurai “Modern Quantum Mechanics” Addison- Wesley, New York, 1985 J. Brizard “Lagrangian and Hamiltonian Mechanics” Academic press, Colchester 2006 P. A. Dirac “The Principles Of Quantum Mechanics” (4th Edition), Oxford, 1958 Walter greiner “Quantum Mechanics, And Introduction” (Third Edition), Springer-Verlag, Frankfurt 1994 دیوید هالیدی و رابرت رزنیک «فیزیک»، ویراست اول، جلدهای اول تا سوم، مترجم گلستانیان، بهار، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶ گرانت آرفولز [...]