مجموعه زبان و ادبیات فارسی

منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

فهرست زیر شامل عناوین مهمترین منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشند. کتابهایی که به عنوان منابع مورد استفاده معرفی می شود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توضیه می شود مواد درسی زیر را مطالعه کنند.بدیع (نگاهی تازه به بدیع)، سیروس شمیسا، چاپ پنجم، انتشارات فردوس بوستان، سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی بیان، سیروس شمیسا، چاپ سوم، انتشارات فردوس تاریخ ادبیات ایران، ذبیح اله صفا، انتشارات ققنوس، [...]

منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی

منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی

منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:آشنایی با عروض و قافیه، سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، چاپ هجدهم، ۱۳۸۱ از صبا تا نیما، یحیی آرین پور، انتشارات زوار، چاپ نهم، ۱۳۸۷ از نیما تا روزگارما، یحیی آرین پور، انتشارات زوار، چاپ م، ۱۳۸۷ انواع ادبی، سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، چاپ ششم، ۱۳۷۸ بدایع الافکارفی صنایع الاشعار،  میرزا حسین واعظ کاشفی سبزواری، ویراسته میرجلال الدین کزازی، نشر مرکز، ۱۳۶۹ سوالات دکتری زبان و ادبیات فارسی [...]