مجموعه زبان و ادبیات فارسی

منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

فهرست زیر شامل عناوین مهمترین منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشند. کتابهایی که به عنوان منابع مورد استفاده معرفی می شود در واقع منابع اصلی مواد آزمونی هستند بنابراین به دانشجویان توضیه می شود مواد درسی زیر را مطالعه کنند.

 1. بدیع (نگاهی تازه به بدیع)، سیروس شمیسا، چاپ پنجم، انتشارات فردوس
 2. بوستان، سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی
 3. بیان، سیروس شمیسا، چاپ سوم، انتشارات فردوس
 4. تاریخ ادبیات ایران، ذبیح اله صفا، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۶۸
 5. تاریخ بیهقی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات مهتاب، ۱۳۷۴
 6. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی / نشر پردازش
 7. تاریخ جهانگشای جوینی، (گزیده)، جعفر شعار، تهران، ۱۳۷۰
 8. چهار مقاله، نظامی سمرقندی، تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمد معین
 9. حدیقه الحقیقه، سنایی غزنوی، تصحیح مدرس رضوی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷
 10. دستور زبان فارسی، عبدالرسول خیام پور، تهران، ۱۳۷۳
 11. دشواریهای ایوان خاقانی، میرجلال الدین کزازی، تهران، ۱۳۷۸
 12. رستم و اسفندیار (رزم نامه)، جعفر شعار، حسن انوری، چاپ نهم، انتشارات علمی
 13. رستم و سهراب (غم نامه)، جعفر شعار، حسن انوری، انتشارات علمی، ۱۳۷۰
 14. سبک شناسی نثر، سیروس شمیسا، نشر میترا، ۱۳۸۰
 15. سبک شناسی نظم، سیروس شمیسا
 16. فن نثر در ادب فارسی، حسین خطیبی، تهران، ۱۳۷۵
 17. کلیله و دمنه، نصراله منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، تهران، ۱۳۷۱
 18. گزیده خاقانی، ضیاءالدین سجادی، انتشارات امیرکبیر
 19. گلستان، سعدی شیرازی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۶۷
 20. مثنوی مولوی (شرح جامع)، کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۰
 21. مخزن الاسرار، حکیم نظامی گنجوی، تصحیح و توضیح وحید دستگردی
 22. مرزبان نامه، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران، ۱۳۷۵
 23. معانی و بیان، محمد علوی مقدم، رضا اشرف زاده، انتشارات سمت
 24. منطق الطیر عطار، به اهتمام سید صادق گوهرین، چاپ نهم، علمی فرهنگی
 25. مبادی العربیه، معلم رشید الشرتونی، دارالعلم قم
منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی

منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. آشنایی با عروض و قافیه، سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، چاپ هجدهم، ۱۳۸۱
 2. از صبا تا نیما، یحیی آرین پور، انتشارات زوار، چاپ نهم، ۱۳۸۷
 3. از نیما تا روزگارما، یحیی آرین پور، انتشارات زوار، چاپ م، ۱۳۸۷
 4. انواع ادبی، سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، چاپ ششم، ۱۳۷۸
 5. بدایع الافکارفی صنایع الاشعار،  میرزا حسین واعظ کاشفی سبزواری، ویراسته میرجلال الدین کزازی، نشر مرکز، ۱۳۶۹
 6. سوالات دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی / دکتر اکبر شاملو / انتشارات پردازش
 7. بوستان سعدی، تصحیح و توضیح غلام حسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم ۱۳۶۳
 8. بیان، سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، چاپ ششم، ۱۳۷۲
 9. تاریخ ادبیات ایران(خلاصه جلد اول و دوم)، ذبیح الله صفا، ققنوس، ۱۳۶۸
 10. سوالات دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری با پاسخهای کاملا تشریحی / دکتر اکبر شاملو / نشر پردازش / ۱۳۹۲
 11. تاریخ بیهقی، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات مهتاب، چاپ چهارم، ۱۳۷۴
 12. تاریخ زبان فارسی، پرویز ناتل خانلری، تهران،۱۳۸۲
 13. ترجمان البلاغه، محمد بن عمر رادویانی، به اهتمام و تصحیح و توظیح احمد آتش، به کوشش، توفیق سبحانی، اسماعیل حاکمی، تهران، ۱۳۸۰
 14. حافظ نامه، بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ پنجم، ۱۳۷۲
 15. حدیقه الحقیقه، ابوالمجید مجدود بن آدم سنایی، تصحیح و تحشیه مدرس روضوی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷
 16. حماسه سرایی در ایران، ذبیح الله صفا، امیرکبیر، ۱۳۸۴
 17. خلاصه حدیقه حکیم سنایی، امیر بانو کریمی، انتشارات زوا، چاپ اول، ۱۳۷۴
 18. دستور زبان فارسی، حسن احمدی گیوی، انوری، انتشارات فاطمی،  چاپ بیست و ششم، ۱۳۸۳
 19. دستور زبان فارسی، عبدالرسول خیام پور، تهران، ۱۳۷۳
 20. دیوان حافظ، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه، چاپ هفدهم، ۱۳۷۵
 21. دیوان خاقانی، به کوشش ضیاء الدین سجادی، انتشارات زوار، چاپ هفم، ۱۳۸۲
 22. سبک شناسی شعر، سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، ۱۳۸۲
 23. سبک شناسی نثر، سیروس شمیسا، میترا، چاپ پنجم، ۱۳۸۰
 24. سبک شناسی، محمد تقی بهار، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵
 25. شاهنماه فردوسی، به کوشش سعید حمیدیان، نشر قطره، چاپ پنجم، ۱۳۷۹
 26. عروض و قافیه، کامل احمد نژاد و شیوا کمالی اصل، نشر آییژ ، ۱۳۸۵
 27. فرهنگ اساطیر، محمد جعفر یاحقی، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ دوم،۱۳۷۵
 28. فرهنگ اصطلاحات ادبی، سیماداد، انتشارات مروارید، چاپ چهارمف ۱۳۸۷
 29. فرهنگ تلمیحات، سیروس  شمیسا، انتشارات فردوس، ۱۳۶۹
 30. فرهنگ عروضی، سیروس  شمیسا، انتشارات فردوس، ۱۳۷۰
 31. فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی، سید ضیاءالدین سجادی، انتشارات زوار، چاپ اول، ۱۳۷۴
 32. فرهنگ نامه ادبی فارسی، (دانشنامه ادب فارسی ۲)، به سرپرستی حسن انوشه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶٫
 33. فنون بلاغت و صناعات ادبی، جلال الدین همایی، نشر هما، چاپ هفتم، ۱۳۷۰٫
 34. کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی، تصحیح وتوضیح مجتبی مینوی، چاپ دهم، ۱۳۷۱
 35. گزیده اشعار خاقانی، سید ضیاء الدین سجادی، امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۲
 36. گلستان سعدی، تصحیح و توضیح غلام حسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۶۹
 37. لیلی و مجنون و مخزن الاسرار، حکیم نظامی گنجه ای، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، نشر قطره، چاپ سوم، ۱۳۷۸٫
 38. مثنوی معنوی، جلال الدین محمد بن محمد مولوی، شرح کریم زمانی، انتشارات اطلاعات، چاپ نهم، ۱۳۸۰٫
 39. محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، سعید نفیسی، نشر اهورا، چاپ اول، ۱۳۸۲
 40. مرزبان نامه، سعدالدین وراوینی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفی علیشاه، چاپ ششم، ۱۳۷۵
 41. مرصاد العباد، نجم رازی، به اهتمام محمد امین ریاحی، علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۷۱
 42. معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع، محمد خلیل رجایی، دانشگاه شیراز، چاپ چهارم، ۱۳۷۶
 43. معانی و بیان، جلیل تجلیل، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششم، ۱۳۷۲٫
 44. معانی و بیان، غلامحسین آهنی، مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی، ۱۳۵۷
 45. معانی و بیان، محمد علوی مقدم، رضا اشرف زاده، انتشارات سمت، ۱۳۷۶
 46. معانی، سیروس شمیسا، نشر میترا، ۱۳۷۳

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.