مجموعه مهندسی مکانیک

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد ماشین ابزار
 1. دکتر محمدرضا رازفر، اصول ماشین کاری و ابزارشناسی، ۱۳۷۹
 2. دکتر علی حائریان اردکانی، مواد و فرایندهای تولید(جلد سوم)، ۱۳۸۵
 3. مهندس ابراهیم صادقی، ماشین های افزار(جلد اول و دوم)، ۱۳۷۸
 4. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مکانیک، انتشارات پردازش
 5. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ماشین ابزار ، افشین آشفته، نشر پردازش
 6. جزوه درسی انیورسال عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 7. جزوه درسی انیورسال عمومی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 8. Geoffry Boothroyd, Fundamental of metal catting and machin tools, 1985
منابع کارشناسی ارشد دینامیک
 1. سوالات دینامیک کنکورهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک و مهندسی هوا فضا سنوات گذشته برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور
 2. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد دینامیک ، صادق صادق زاده، نشر پردازش
 3. ENGINEERING MECHANICS : DYNAMICS , “J.L. Meriam and L.G. Kraige –john willey and sons – ۱۹۹۸
 4. Lagrangian Mechanics, Dynamics, and Control, “Andrew D.Lewis, January – april 2003”
 5. ENGINEERING MECHANICS : DYNAMICS , Statics and Dynamics, “I. h. Shames Prentice Hall – ۱۹۹۷”
 6. KINEMATICS AND DYNAMIICS OF MACHINES, “G. H. Martin – Me Graw Hill – ۱۹۸۲”
 7. Fundamentals of Applied Dynamics, “Roberto A. Tenenbaum Departamento de Engenharia Meca nica, EE – Programa de Engenharia Meca nica COPPE _ universidade Federal do Rio”
 8. Introduction to STATICS and DYNAMICS, “Rudra Pratap and Andy Ruina Spring 2001 “
 9. Introduction to STATICS and DYNAMICS ,” Problem Book Rudra Pratap and Andy Ruina spring 2001″
 10. Advanced Engineering Dynamics, “H. R. Harrison and T. nettleton, Copublished in North , Central and South America by John Wiley & Sons – ۱۹۹۷”
منابع کارشناسی ارشد استاتیک
 1. سوالات استاتیک کنکورهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک هوافضا در سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور
 2. جزوات درسی استاتیک دانشگاههای معتبر کشور
 3. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد استاتیک ، مرتضی حیدری- مرتضی سلمانی- صادق صادق زاده، نشر پردازش
 4. پاسخ سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ ، نادر شرافتی و همکاران ، انتشارات پردازش ، ۱۳۸۵
 5. Beer, F. P and E. R Johnston. 1997. Vector Mechanics for Engineers: Statics. 6th edition. new York: McGraw – hill book co
 6. Beer, F. P., Johnston E. R. 1997. Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics. 7th Edition
 7. Meriam and L.G.Kraige, Engineering Mechanics: Statics (V.1), dynamics (v.2 ), 5th edition, wiley 2002
 8. H. Shames, Engineering Mechanics: Statics & and Dynamics, 4th edition, PHI, 1996
 9. F. P. Beer and E. R. Johnston, Vector Mechanics for Engineers: Statics (v.1), Dynamics (v.2), 3rd SI edition. TMH. 19987
منابع دکتری مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته

منابع دکتری مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. سوالات الاستیسیته و مقاومت مصالح آزمونهای دکترای دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک – طراحی جامدات در سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۶ با پاسخ تشریحی
 2. خلاصه مباحث دکتری مقاومت مصالح و الاستیسیته، صادق صادق زاده، نشر پردازش، ۱۳۹۳
 3. Theory of elasticity, 1951, S. Timoshenko and J. N. Goodier
 4. Elasticity, Theory, Applications and Numerics, M. H. Sadd, Elsevier, 2005.
 5. Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity, 1994, Love
 6. Elasticity Engineering; 1952 sechler
 7. Mechanics of Material, Benham , CFowfwd.
 8. Applied Structural mechanics, H. Eschenauer, N. Olhoff, W.Schnell, Springer, 1997

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری مقاومت مصالح و تئوری الاستیسیته نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری دینامیک و ارتعاشات

منابع دکتری دینامیک و ارتعاشات – طراحی جامدات (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. سوالات ارتعاشات آزمونهای دکترای دانشگاه آزاد رشته مهندسی مکانیک – طراحی جامدات در سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۶
 2. خلاصه مباحث دکتری دینامیک و ارتعاشات، صادق صادق زاده، نشر پردازش، ۱۳۹۳
 3. ENGINEERING MECHANICS : DYNAMICS, ”J.L. Meriam and L. G. Kraige – John Wiley and sons – ۱۹۹۸”
 4. Lagrangian Mechanics, Dynamics, and Control, “Andrew D. Lewis January-April 2003”
 5. ENGINEERING MECHANICS : STATICS AND DYNAMICS, “I. H. Shames Prentice Hall – l 997”
 6. KINEMATICS AND DYNAMICS OF MACHINES, “G. H. Martin – Mc Graw Hill- 1982”
 7. Fundamentals of Applied Dynamics ,” Roberto A. Tenenbaum Departamento de Engenharia Meca’nica, EE Programa de Engenharia Meca’nica COPPE_Universidade Federal do Rio”
 8. Introduction to STA TICS and DYNAMICS, “Rudra Pratap and Andy Ruina Spring 2001”
 9. Introduction to STATICS and DYNAMICS, “Problem Book Rudra Pratap and Andy Ruina Spring 2001”
 10. Advanced Engineering Dynamics, “H. R. Harrison and T. Nettleton ,Copublished in North, Central and South America by John Wiley & Sons – l997”
 11. Theory of Vibration with Applications, “W.T. Thomson and M. D. Dahleh – Prantice Hall – 1998”
 12. Fundamentals of Mechanical Vibrations, “S. Kelly – Mc Graw Hill – 1993”
 13. Fundamentals of Vibrations, “L. Mirovitch – Mc Graw Hill – ۲۰۰۶”
 14. Engineering Vibration Analysis with Application to Control Systems ,” C. F. Beards – Technology and Medicine University of London-1995″
 15. Vibration Fundamentals,”R. Keith Mobley- Boston Oxford Auckland Johannesburg Melbourne New Delhi- 1999″
 16. Vibration Handbooks, manuals, “I. Harris, Cyril M., date. II. Piersol, Allan G.TA355.H35 2002”
 17. Shock (Mechanics) Handbooks, manuals, “I. Harris, Cyril M., date. II. Piersol, Allan G.TA355.H35 2002”

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری دینامیک و ارتعاشات در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری دینامیک و ارتعاشات نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری مکانیک محیط های پیوسته

منابع دکتری مکانیک محیط های پیوسته (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. خلاصه مباحث دکتری مکانیک محیط پیوسته ، صادق صادق زاده، نشر پردازش، ۱۳۹۳
 2. فیروزبخش، ک. و فرشاد، م. ، “مکانیک محیط های پیوسته، تئوری و کاربرد”، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۵۵
 3. Chung T. J. “Continuum Mechanic”, Prentice-Hall Inc., 1988
 4. Hunter S. C. “Mechanics of Continuous Media” Elis Horwood Ltd, 1983
 5. Fung U. C. “A first Course in Continuum mechanics”, John wiley, 1981

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری مکانیک محیط های پیوسته در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری مکانیک محیط های پیوسته نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
منابع دکتری مکانیک سیالات پیشرفته ، تئوری لایه مرزی و جریان لزج

منابع دکتری مکانیک سیالات پیشرفته – تئوری لایه مرزی و جریان لزج (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. سوالات دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد سالهای ۷۹ الی ۸۶ با پاسخ های تشریحی
 2. سوالات دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت، خواجه نصیر و امیرکبیر
 3. خلاصه مباحث دکتری مکانیک سیالات پیشرفته – تئوری لایه مرزی و جریان لزج / پوریا احمدی، حسن برزگر اول / نشر پردازش / ۱۳۹۱
 4. Sherman. S. F. “Viscous Flow”, Mcgrawhill, 1990
 5. Batchelor. G. K. “Fluid Dynamics”, Cambridge university Press, 1984
 6. Panton. R. L “Compressible Flow”, John willey & Sons 2005
 7. White. F. m. “Viscous Fluid Flow” Mcgrawhill, 1991
 8. Currie. I. G. “Fundamental Mechanics of Fluid” Marcel Dekker Publisher, 2003
 9. Schitz. B. “Boundary Layer theory”, Mcgrawhill, 1990

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری مکانیک سیالات در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری مکانیک سیالات نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.