مجموعه زبانشناسی

منابع کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی

منابع کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی

عناوین لیست زیر شامل مهمترین منابع کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون می باشند:رقیه طلوعی / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی / نشر پردازش / چاپ دوم، ۱۳۹۳ رقیه طلوعی / سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی جلد ۱ و جلد ۲ / نشر پردازش / ۱۳۸۹ محسن ابوالقاسمی / تاریخ مختصر زبان فارسی / انتشارات طهوری / چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ حسن احمدی گیوی، سحن انوری [...]