مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

منابع و مراجع ارشد شبکه های کامپیوتری

منابع و مراجع ارشد شبکه های کامپیوتری

** ساختمان‌های گسسته ** ۱- ساختمان‌های گسسته / دکتر قلی زاده / دانشگاه صنعتی شریف ۲- ساختمان گسسته / انتشارات پوران پژوهش ۳- ریاضی گسسته / گریمالدی ۴- ریاضی گسسته / ترمبلی ۵- R.Johnson Baugh, Discrete Mathematics, 1997 ۶- کتاب تست ساختمان گسسته / انتشارات پوران پژوهش ** ساختمان داده‌ها ** ۱- ساختمان داده ها و الگوریتم ها در پاسکال، C ، C++ / هورویتز ۲- ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا / سارتج سهنی ۳- ساختمان داده ها / سیمور لیپ شوتز ۴- کتاب تست های ساختمان داده ها [...]