مجموعه زمین شناسی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

زبان تخصصیزبان تخصصی، انتشارات پیام نورچینه شناسیدکتر خسرو تهرانی، چینه شناسی، انتشارات دانشگاه تهران دکتر خسرو تهرانی، چینه نگاری، انتشارات دانشگاه تهران دکتر شمیرانی، چینه شناسی، انتشارات شهید بهشتی دکتر وزیری مقدم، دکتر طاهری و دکتر کیمیاگری، اصول چینه نگاری، انتشارات دانشگاه اصفهانرسوب شناسیدکتر موسی حرمی، رسوب شناسی، انتشارات آستان قدس دکتر احمد معتمد، رسوب شناسی (دو جلدی)، انتشارات دانشگاه تهرانزمین شناسی نفتدکتر افشار حرب، زمین شناسی نفت، انتشارات پیام نور دکتر محمدرضا رضایی، زمین شناسی نفت، انتشارات علوی دکتر فریدون سحابی، زمین شناسی نفت، [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی

مهمترین منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد زمین شناسی به تفکیک درس به شرح زیر می باشد: زبان تخصصی:زبان تخصصی، انتشارات پیام نور خلاصه مباحث زبان تخصصی، انتشارات پردازشسنگ شناسی:دکتر درویش زاده، پترولوژی، انتشارات پیام نور دکتر درویش زاده، پترولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران دکتر معین وزیری، سنگ های آذرین، انتشارات دانشگاه تربیت معلم سپاهی، سنگ های آذرین (پتروگرافی و پتروژنز) انتشارات نورعلم دکتر سحابی، سنگ شناسی رسوبی، انتشارات دانشگاه تهران دکتر موسوی حرمی، سنگ شناسی رسوبی، انتشارات آستان قدس دکتر درویش زاده، سنگ شناسی دگرگونی، انتشارات دانشگاه پیام [...]

منابع دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

منابع دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

منابع دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:مبانی رسوب شناسی / اهری پور و مصدق / ۱۳۸۵ / انتشارات علوی / چاپ اول رسوب شناسی / موسوی حرمی / ۱۳۸۰ / انتشارات آستان قدس رضوی / چاپ هفتم محیط های رسوبی دیرینه و تشخیص آنها در مطالعات زیرسطحی / سسلی، ترجمه: امینی، اخروی / ۱۳۸۱ / انتشارات دانشگاه تهران / چاپ اول مجموعه سوالات دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی [...]

منابع دکتری تکتونیک

منابع دکتری تکتونیک

منابع دکتری تکتونیک (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری رشته زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک به شرح زیر می باشد:روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی / مارشاک، ا.، میترا، گ / ترجمه: پورکرمانی و معتمدی / ۱۳۸۱ / انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تحلیل و سنتز ساختاری (مباحث علمی زمین شناسی ساختاری) / رولاند، ام، دوبندورفر، ام / ترجمه: سامانی و یزدجردی / مرکز نشر دانشگاهی / چاپ اول زمین ساخت جهانی / کری، ف.، واین، ف / ترجمه: حسن زاده [...]

منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی

منابع دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:بی مهرگان سنگواره (ماکروفسیل) جلد ۱ و ۲ – تألیف: دکتر محمدعلی جعفریان، دکتر حسین وزیری مقدم، دکتر عزیز اله طاهری – انتشارات دانشگاه اصفهان میکروپالئونتولوژی کاربردی (جلد اول: فرامینیفرها) – تألیف: دکتر خسرو خسروتهرانی – انتشارات دانشگاه تهران میکروپالئونتولوژی کاربردی (جلد اول: غیر فرامینیفرها) – تألیف: دکتر خسرو خسروتهرانی – انتشارات دانشگاه تهران سنگواره های ذره بینی پیشرفته – تألیف: دکتر علی میثمی – انتشارات دانشگاه [...]

منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی

منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی

منابع دکتری زمین شناسی اقتصادی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:زمین شناسی اقتصادی / شهاب پور / ۱۳۸۰ / انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان / چاپ اول زمین شناسی اقتصادی کاربردی / کریم پور و سعادت / ۱۳۸۴ / انتشارات ارسلان / چاپ دوم مجموعه سوالات دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی / لنکرانی، صادقی، جاهد / نشر پردازش / چاپ سوم / ۱۳۹۳ زمین شناسی سنگ ها و کانی های [...]

منابع دکتری پترولوژی

منابع دکتری پترولوژی

منابع دکتری پترولوژی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشد:حسنی پاک، ع. ۱۳۶۲، اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، نشر دانشگاهی، ۶۰۰ ص کریم پور، م. ج، ۱۳۸۵، زمین شناسی اقتصادی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۳۹۱ ص کنعانیان، قاسمی، آسیابان ها، ۱۳۷۲، مبانی پترولوژی دگرگونی، جهاد دانشگاهی، ۴۱۱ ص درویش زاده، ع. ۱۳۶۲، پترولوژی تجربی و کاربردهای آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۸۰۵ ص درویش زاده، ع. ۱۳۸۵، سنگ شناسی آذرین، چاپ اول، انتشارات شالیز، ۲۴۴ ص مر، ف، شرفی، ع. ۱۳۸۶، اصول ژئوشیمی، چاپ هفتم، ۵۶۶ [...]