مجموعه علوم جغرافیایی

قابل توجه شرکت کنندگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

قابل توجه شرکت کنندگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری   برای اولین بار در ایران برای علاقه مندان به شرکت در کنکور ارشد برنامه ریزی شهری و جغرافیا مجموعه ای بی نظیر را آماده کرده ایم که می تواند تضمین کننده قبولی آنها در کنکور امسال باشد. این مجموعه ارزشمند حاصل ساعت ها تلاش کارشناسان خبره در این زمینه بوده و بی شک گنجینه ای ارزشمند خواهد بود که می تواند ساعت ها برای شما در وقتتان صرفه جویی کرده و شما [...]

منابع کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای انسانی

منابع کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای انسانی

فهرست زیر شامل معرفی منابع کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای انسانی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی می باشند:فاطمه بهفروز / زمینه های غالب در جغرافیای انسانی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۰ مکس درئو / ترجمه: سیروس سهامی / مبانی جغرافیای انسانی / انتشارات رایزن / ۱۳۷۴ عباس سعیدی / مبانی جغرافیای روستایی / انتشارات سمت / ۱۳۸۳ حسین شکوهی / دیدگاه های نو در جغرافیای شهری / انتشارات سمت / ۱۳۸۳ یداله فرید / جغرافیا و [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای طبیعی

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای طبیعی

لیست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مبانی جغرافیای طبیعی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی می باشد:جمشید جداری عیوضی / ژئومورفولوژی ایران / انتشارات پیام نور / ۱۳۸۳ ابراهیم جعفرپور / اقلیم شناسی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۲ مکس درئو / ترجمه مقصود خیام / مبانی ژئومورفولوژی / انتشارات مبنا / ۱۳۸۳ محمدحسین رامشت / جغرافیای خاک ها / انتشارات دانشگاه اصفهان / ۱۳۸۴ محمود صداقت / منابع و مساول آب / انتشارات پیام نور / ۱۳۸۳ محمود علایی [...]

منابع کارشناسی ارشد فلسفه جغرافیا

منابع کارشناسی ارشد فلسفه جغرافیا

احمد پوراحمد / قلمرو و فلسفه جغرافیا / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۵ حسین شکویی / اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا(جلد اول) / انتشارات گیتاشناسی / ۱۳۸۱ حسین شکویی / اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا(جلد دوم) فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی / انتشارات گیتاشناسی / ۱۳۸۲ حسین شکویی / فلسفه جغرافیا / انتشارات گیتاشناسی / ۱۳۸۲ خلاصه مباحث کارشناسی ارشد فلسفه جغرافیا / انتشارات پردازش

منابع کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی و کوچ نشینی

منابع کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی و کوچ نشینی

مهمترین منابع کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی و کوچ نشینی و برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی به شرح زیر می باشند:حسن آسایش / اصول و روش های برنامه ریزی روستایی / انتشارات دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۳ حسین آسایش / اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای / انتشارات دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۳ حسین آسایش / برنامه ریزی روستایی در ایران / انتشارات دانشگاه پیام نور / ۱۳۸۱ فاطمه بهفروز / زمینه های غالب در جغرافیای انسانی / انتشارات دانشگاه تهران [...]

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد جغرافیای شهری و برنامه ریزی شهری به شرح زیر می باشند: منابع کارشناسی ارشد جغرافیای شهریسیدمحسن حبیبی / از شار تا شهر / انتشارات تهران / ۱۳۸۲ محمدتقی رهنمایی / مجموعه مباحث و روش های شهرسازی / انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی / ۱۳۸۲ حسین شکویی / دیدگاه های نو در جغرافیای شهری / انتشارات سمت / ۱۳۸۲ یداله فرید / جغرافیا و شهرشناسی / انتشارات دانشگاه تبریز / ۱۳۸۶ اصغر نظریان / جغرافیای شهری در ایران / انتشارات پیام [...]

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری (منابع مرجع مطالعاتی جهت آمادگی آزمون دکتری) به شرح زیر می باشند:حبیبی، سیدمحسن، از شار تا شهر، انتشارات تهران، ۱۳۸۲ رهنمایی، محمد تقی، مجموعه مباحث و روش های شهر سازی، جغرافیا انشارات وزارت مسکن و شهر سازی، ۱۳۸۲ شکویی، حسین، دیدگاه های نو درجغرافیای شهری، انتشارات سمت، ۱۳۸۲ فرید، یدالله ، جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۸۶ نظریان، اصغر، جغرافیای شهری در ایران، انتشارات پیام نور، ۱۳۸۳ نظریان، اصغر، پویایی نظام شهری ایران، انتشارات صنوبر، ۱۳۸۸ رضوانی، [...]

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (منابع مرجع مطالعاتی جهت آمادگی آزمون دکتری) به شرح زیر می باشند:شکویی، حسین، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد اول)، انتشارات گیتا شناسی، ۱۳۸۰ شکویی، حسین، فلسفه جغرافیا (جلد اول)، انتشارات گیتا شناسی، ۱۳۸۵ شکویی، حسین، مکتب های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸ شکویی، حسین، فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی، انتشارات گیتا شناسی، ۱۳۸۷ فرید، یدالله ، سیر اندیشه در قلمرو جغرافیای انسانی، دانشگاه تبریز، ۱۳۷۴ مرتضی محمد جانی، دکتر محمد [...]