برنامه آزمون ارشد 96

برنامه زمانی آزمون تحصیلات تکمیلی سال 96

برنامه زمانی آزمون تحصیلات تکمیلی سال 96 و همچنین دفترچه ثبت نام و لینک ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396 در این بخش در اختیار کاربران می باشد: برنامه زمانی آزمون تحصیلات تکمیلی 96  دفترچه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 96 دریافت دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1396 ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 96 ثبت نام آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1396

منابع مرجع دانشگاهی رشته برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

منابع مرجع دانشگاهی رشته برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

علیرضا آیت اللهی / ۱۳۷۴ / اصول برنامه ریزی / مرکز آموزش مدیریت دولتی حسن احمدی / ۱۳۸۵ / ژئومورفولوژی کاربردی ایران جلد اول و دوم / انتشارات دانشگاه تهران محمدرضا اردکانی / ۱۳۸۰ / اکولوژی / انتشارات دانشگاه تهران ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهران: دانشگاه تهران / موسسه انتشارات چاپ / ۱۳۸۰ حسن اشکوری / ۱۳۸۵ / اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای / انتشارات پیام بارو، سی، جی / ۱۳۸۰ / اصول و [...]

منابع کارشناسی ارشد مامایی

منابع کارشناسی ارشد مامایی

عناوین فهرست زیر شامل منابع کارشناسی ارشد مامایی (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی جهت آمادگی آزمون) دانشگاه سراسری و وزارت بهداشت به شرح زیر می باشند:بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۰۵ / جلد ۱ و ۲ و ۳ / ترجمه: دکتر بهرام قاضی جهانی / انتشارات گلبان / ویراست بیست و دوم / ۱۳۸۴ بیماری های زنان نواک ۲۰۰۲ / مترجمان: دکتر فرهنگ بیگوند / دلارا فریدیان عراق / محسن ملک علایی / انتشارات نسل فردا / ویراست سیزدهم / ۱۳۸۲ سوالات کارشناسی [...]

منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

منابع کارشناسی ارشد آمار زیستی

آمار و احتمال و ریاضی:حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جرج توماس، راس فینی، مرکز نشر دانشگاهی آمار و احتمال مقدماتی، جواد بهبودیان، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۵ آمار ریاضی، جواد بهبودیان، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴ آمار ریاضی، جان فروند، (ترجمه عمیدی-وحیدی)، مرکز نشر دانشگاهی تهران، ۱۳۷۸ Introduction to the theory of statistics by Mood, Graybill, Boes, 3rd ed. McGraw-Hill, 1974 Introduction to mathematical statistics, 5th ed. Hogg and craig Parentic-Hall, 1995روشهای آماری:روش های آماری و شاخص های بهداشتی، دکتر کاظم محمد، دکتر حسین ملک [...]

منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم

منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم

منابع کارشناسی ارشد فلسفه علم (منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد به تفکیک درس به شرح زیر می باشند:زبان انگلیسی عمومیکتاب تافل (TOEFL) و ۵۰۴ واژهزبان انگلیسی تخصصیخواندن تطبیقی متون انگلیسی کتابهای فلسفه علم با ترجمه فارسی آن کتاب A election of phical works تالیف دکتر محسن جهانگیری؛ انتشارات سمت Introduction to philosophy of science Endited in Department of Philosophy of Science Faculty of Theology and Philosophy Islamic Azad University (Science and Reseach)فیزیکفیزیک هالیدی (دوره سه جلدی)؛ [...]

منابع دکتری فلسفه

منابع دکتری فلسفه

منابع دکتری فلسفه (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:سید محمد طباطبایی / ۱۳۸۴ / نهایه الحمکمه / قم: انتشارات جامعه مدرسین / جلدهای ۱ و ۲ و ۳ ابن سینا / ۱۳۷۸ / اشارت و تنبیهات / ترجمه و شرح حسن ملک شاهی / تهران: انتشارات سروش ————/ ۱۳۷۹ / الهیات شفا / ترجمه محمد محمدی گیلانی / قم: دفتر تبلیغات اسلامی ابراهیمی دینانی / ۱۳۸۹ / ماجرای فلسفی در جهان اسلام / تهران: انتشارات طرح نو استیس / [...]

منابع دکتری ژئوفیزیک

منابع دکتری ژئوفیزیک

منابع دکتری ژئوفیزیک (منابع مرجع مطالعاتی) به تفکیک درس جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:سوالات دکتری ژئوفیزیک دانشگاه سراسری با پاسخهای کاملا تشریحی – دکتر امیرعلی حامد، دکتر امین ابراهیمی، مهندس مریم اصلانی فر، مهندس محمد امین پناه – نشر پردازش ۱) زلزله شناسی و تئوری انتشارAki, K. and P. G. Richards (2002). Quantitative seismology. Second Edition, ISBN 0-935702-96-2, University Science Books, Sausalito, 704 pp. Anderson, J. G. 2007, Physical Processes That Control Strong Ground Motion, Treatise on [...]