مجموعه مهندسی برق

منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی برق

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد مهندسی برق می باشد:

 1. مبانی ماشین های الکتریکی / چاپمن، استفن ج / مترجم: محمود دیانی، علیرضا صدوقی / ویراست سوم / انتشارات نص / تهران / چاپ ششم / ۱۳۸۴
 2. ماشین های الکتریکی / ج. ر. سلمون، ا. استراون / مترجم: حمید لسانی / انتشارات امیرکبیر / تهران / ۱۳۸۰
 3. ماشین های الکتریکی / فیتز جرالد، کینگسلی و اومنس / مترجم: بهزاد قهرمان / انتشارات نشر نما / مشهد / چاپ سوم / ۱۳۸۴
 4. ماشین های الکتریکی / پ. س. سن / مترجم: مهرداد عابدی، محمد تقی نبوی / انتشارات بصیر / تهران
 5. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ماشین های الکتریکی / متین مشکین / نشر پردازش
 6. بررسی سیستم های قدرت / هادی سعادت / مترجمان: احد کاظمی، شهرام جدید و حیدرعلی شایانفر / انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران / تهران / ۱۳۸۰
 7. مبانی بررسی سیستم های قدرت / ویلیام دی. استیونسن / مترجمان: پیروز پروین و علی شاعری / انتشارات مرکز نشر دانشگاهی / تهران / ۱۳۸۳
 8. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد بررسی سیستم های قدرت / عباس ربیعی، بهنام محمدی، علی شجاعی / نشر پردازش
 9. سیستم های قدرت الکتریکی جلد اول / احد کاظمی / انتشارات مرکز دانشگاه علم و صنعت ایران / تهران / ۱۳۷۸
 10. الکترومغناطیس میدان و موج / دیوید کئون چنگ / مترجمان: پرویز جیه دار مارالانی، محمد قوامی / تابستان ۱۳۸۳ / انتشارات مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
 11. مبانی الکترومغناطیس / احمد صفایی / انتشارات نشر شیخ بهایی / اصفهان (چاپ چهارم) / ۱۳۷۹
 12. سیگنالها و سیستم ها / آلن اپنهایم، آلن ویلسکی، حمید نواب / مترجم: محمود دیانی / انتشارات نص / تهران / ۱۳۸۳
 13. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل سیستم ها / کامران خسرویان / نشر پردازش
 14. نظریه اساسی مدارها و شبکه ها؛ جلد اول و دوم / چارلز دسور و ارنست کوه / مترجم: پرویز جبه دار مارالانی / مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران (چاپ هفتم) / ۱۳۷۹
 15. مهندسی کنترل / کاتسوهیکواوگاتا / مترجم: محمود دیانی / انتشارات نص / تهران / ۱۳۸۴
 16. کنترل مدرن / ریچارد دورف و رابرت بی. شاپ / مترجم: حسن صنعتی و رقیه انقیاد / انتشارات آشیانا / تهران / ۱۳۸۳
 17. تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک؛ جلد اول و دوم / تقی شفیعی / انتشارات نشر شیخ بهایی / اصفهان / ۱۳۷۸
 18. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مدارهای الکتریکی / دکتر رسول دلیرروی فرد / نشر پردازش
 19. مبانی الکترونیک؛ جلد اول و دوم / علی میرعشقی / انتشارات نشر شیخ بهایی / اصفهان / ۱۳۸۰
 20. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد الکترونیک / دکتر رسول دلیرروی فرد / نشر پردازش
 21. ریاضیات مهندسی پیشرفته / وایلی، کلارنس ریموند / انتشارات دانشگاه صنعتی شریف / تهران / ۱۳۷۲
 22. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی / حسین ترکمن(دانشگاه شهید بهشتی) – فرزاد رضوی(دانشگاه تفرش) – نیما معصومی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین) / نشر پردازش
 23. مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی / ویلیام بویس و ریچارد دیپرما / مترجمان: بیژن شمس و محمدرضا سلطانپور / انتشارات مرکز نشر دانشگاهی / تهران / ۱۳۸۷
 24. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی برق / مسعود پروانیا / نشر پردازش
منابع مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد VLSI
 1. اصول طراحی VLSI، داگلاس پاکنل و کامران اشراقیان، انتشارات شیخ بهایی
 2. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مبانی و طراحی مدارهای VLSI، یوسف کریمی ملک میان، نشر پردازش
 3. طراحی مدارهای مجتمع CMOS آنالوگ، بهزاد رضوی، انتشارات نص
 4. اصول میکروالکترونیک، بهزاد رضوی، انتشارات نص
 5. تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ، گری – میر، انتشارات نص
 6. مدارهای مجتمع دیجیتال، رابی چاندراکازان نیکو – لچ، انتشارات نص
 7. مدارهای الکترونیک دیجیتال، یوسف کریمی، معصومه امیدوار، انتشارات پردازش
منابع کارشناسی ارشد اصول و طراحی مدارهای الکترونیک دیجیتال
 1. مدارهای مجتمع دیجیتال؛ JAN m.RABAREY ؛ ترجمه داریوش شیری – ولی اله نجفی؛ انتشارات نص؛ ۱۳۸۷
 2. طراحی مدارهای مجتمع Cmos؛ دکتر بهزاد رضوی؛ انتشارات نص؛ ۱۳۸۲
 3. اصول الکترونیک، جلد دوم؛ آلبرت پل مالونیو؛ انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۸
 4. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اصول و طراحی مدارهای الکترونیک دیجیتال ؛ مهندس یوسف کریمی ملک میان، مهندس معصومه امیدوار؛ نشر پردازش
 5. اصول میکروالکترونیک؛ دکتر بهزاد رضوی؛ انتشارات نص؛ ۱۳۸۸
 6. طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ؛ دکتر دیوید جونز، پرفسور کنت مارتین؛ انتشارات نص؛ ۱۳۸۲
 7. الکترونیک دیجیتال؛ دی-سی گرین؛ انتشارات آشینا؛ ۱۳۸۰
 8. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد مبانی و طراحی مدارهای VLSI ؛ مهندس یوسف کریمی ملک میان؛ انتشارات پردازش