مجموعه علوم اقتصادی

منابع دکتری اقتصاد سنجی

منابع دکتری اقتصاد سنجی

مهمترین منابع دکتری اقتصاد سنجی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:غلامحسین خورشیدی، اقتصاد سنجی به زبان ساده ریاضی، تهران، وزارت راه و ترابری، مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری، ۱۳۷۱ عباس عرب مازار، اقتصاد سنجی عمومی، تهران، انتشارت کویر، ۱۳۶۹ جان جانستون، روش های اقتصادسنجی، ترجمه مجید کوپاهی، (بی. م)، موسسه آموزش عالی آمار، ۱۳۵۲ محمودمنتظرظهور، الگوهای اقتصادی (مقدمه ای بر اقتصاد سنجی)، اصفهان، دانشگده علوم اداری و اقتصاد، ۱۳۵۷ حسین رضوی، اقتصاد سنجی، تهران، دانشگاه ملی [...]

منابع دکتری اقتصاد کلان

منابع دکتری اقتصاد کلان

منابع دکتری اقتصاد کلان (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:رودی گر درون بوش و استانلی فیشر، اقتصاد کلان، ترجمه محمد حسین تیزهوش تابان، انتشارات سروش ویلیام اچ.برانسون، اتقصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، نشر نی دکتر فریدون تفضلی ، اقتصاد کلان (نظریه ها و سیاست های اقتصادی)، نشر نی امین منصوب / خلاصه مباحث دکتری اقتصاد کلان / انتشارات پردازش دکتر تیمور رحمانی، اقتصاد کلان، نشر برادران باروت پل و هیسترس، نظریه اقتصاد کلان، ترجمه بهروز هادی زنوز، نشر دانشگاهی

منابع دکتری اقتصاد خرد

منابع دکتری اقتصاد خرد

مهمترین منابع دکتری اقتصاد خرد (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:جیمز هندرسون، تئوری اقتصاد خرد، رهیافت ریاضی، ترجمه مسعود محمدی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۰ جیمز میچل هندرسون، تئوری اقتصاد خرد، تقرب ریاضی، ترجمه جمشید پژویان، انتشارت موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۱ دومینیک سالواتوره، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حسن سبحانی، نشر نی، تهران، ۱۳۷۰ چارلز فرگوسن، نظریه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، انتشارارت مرکز نشر دانشگاهی، تهران ،۱۳۷۶ ریچارد، ای بایلاس، نظریه اقتصاد خرد، ترجمه [...]